پارتیشن سربی (اتاقک سربی) با اجرای اسکلت فلزی و نصب پنل های سربی با نمای دوطرفه M.D.F بروی اسکلت فلزی می توان اتاقکی سربی ساخت.