سرب با درجه خلوص بالای 99 درصد را می توان به عنوان حفاظ در برابر

اشعه ایکس در مراکز تصویربرداری و دستگاه های پرتوزا اشعه ایکس

پزشکی و صنعتی استفاده کرد.