شیشه سربی Corning دارای سایزهای مختلفی هستند که

با توجه به نوع کاربری اتاق،سایز استاندارد نصب خواهد شد.