تعمیر عینک سربی شرکت نوید پرتونما تنها سازنده شیشه سربی طبی تحت ایسانس کمپانی CAWO آلمان در خاورمیانه .تعمیرات فرم عینک سربی،عینک طبی-سربی (نمره دار)