سربکوبی رادیولوژی نصب ورق سربی در اتاق های تصویربرداری

برای جلوگیری از خروج اشعه ایکس به خارج از اتاقهای تصویربرداری

(ایزولاسیون اتاق های ایکس ری)