ایزولاسیون اتاق های تصویربرداری به مجموعه عملیاتی گفته میشود که مانع خروج اشعه ایکس به بیرون و به منظور حفاظت کاربر و بیمار تحت تابش هستن حفاظت می نماید.