ایزولاسیون اتاق های تصویربرداری به مجموعه عملیاتی گفته میشود

که مانع خروج اشعه ایکس به بیرون و به منظور حفاظت کاربر و بیمار تحت

تابش هستن حفاظت می نماید.