سرب کوبی بیمارستانی مجموعه عملیاتی می باشد که باعث جلوگیری از

نشتی اشعه از اتاق های  تصویربرداری به بیرون می شود.این عملیات با نصب

ورق سربی بر روی دیوار (در صورت نیاز سقف و کف)به منظور حفاظت از افرادی

که به صورت مداوم در ارتباط با اشعه ایکس هستند،اتاق یا محل دستگاه های  

 تصویربرداری توسط  ورق سرب ایزوله یا همپوشانی می شوند.

نمایشگاه بیمارستان سازان

ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

23-26 آذرماه نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 غرفه 15 -ساعت بازدید 8 صبح الی 3 بعدازظهر-مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه مطلب