سربکوبی بیمارستانی مجموعه عملیاتی می باشد که باعث جلوگیری از

نشتی اشعه از اتاق های  تصویربرداری به بیرون می شود.این عملیات با نصب

ورق سربی بر روی دیوار (در صورت نیاز سقف و کف)به منظور حفاظت از افرادی

که به صورت مداوم در ارتباط با اشعه ایکس هستند،اتاق یا محل دستگاه های  

 تصویربرداری توسط  ورق سرب ایزوله یا همپوشانی می شوند.