پاراوان سربی به منظور حفاظت از افرادی که داخل اتاق تحت تشعشع قرار میگیرند استفاده میشود.دارای میزان سرب 1.5mm-2.2mmبرای رادیولوژی و دندانپزشکی

نمایشگاه بیمارستان سازان

ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

23-26 آذرماه نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 غرفه 15 -ساعت بازدید 8 صبح الی 3 بعدازظهر-مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه مطلب