سربکوب مجموعه عملیاتی می باشد که باعث جلوگیری از نشتی اشعه از اتاق های

 تصویربرداری به بیرون می شود.