درب سربی لولایی درفرآیند تولید به دلیل قرار گرفتن زیر پرس باید دارای اسکلت و شبکه بندی مستحکم باشد.