تعمیرات پوشش سربی،عینک سربی(جلیقه و دامن سربی،تیروئید بند سربی،پوشش های سربی) و

عینک سربی(شیشه سربی،فرم)اقدام به راه اندازی بخش تعمیرات نموده است.