لباس سربی،رادیولوژی-دندانپزشکی ایرانی-صادراتی

تولید شرکت نوید پرتو نما با میزان سرب

0.5mm Pb -0.25mm Pb با مرغوبترین لاستیک سربی و رویه و چسب مناسب