آجرسربی راسته معمولی ضخامت 5Cm به ابعاد  10×10 با خلوص سرب 99.4 درصد

آجرسربی راسته کف ضخامت 5Cm به ابعاد10×10 با خلوص سرب 99.4 درصد