آویز روپوش سربی جهت آویختن و نگهداری روپوش سربی،جلیقه و دامن سربی، تیروئید بند سربی و در مجموعه شیلدهای پوششی سربی استفاده میشود.