دوزیمتر- دزیمتر محیطی رادیومتریکس اولین دوزیمتر محیطی فول دیجیتال ایرانی،حالت نرخ تشعشع و دز محیطی،هشدار نوری فعال و غیر فعال،هشدار صوتی فعال و غیرفعال،نمایش ظرفیت باطری