روپوش سربی دندانپزشکی ایرانی -صادراتی با میزان سرب 0.25mm Pb استاندارد دارای

تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی.از ویژگی های که کاملا به روپوش های سربی نوید پرتونما

اختصاص دارد

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب