دزیمتر محیطی رادیومتریکس اولین دزیمتر محیطی کامل دیجیتال ایرانی،ساخت

شرکت نویدپرتونما.